Thailand Presents เป็นโครงการที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สืบเนื่องมาจากแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะสร้าง ”มุมประเทศไทย” ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่แสดงอัตลักษณ์ของประเทศไทยจากผู้ประกอบการรายย่อยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่สายตาผู้ซื้อชาวต่างชาติทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้ง เป็นการสะท้อนว่า ‘เมืองไทยมีดี’
     กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่น หลากหลาย มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพ 11 กลุ่ม ได้แก่
     1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์
     2. ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
     3. แฟชั่นและเครื่องประดับ
     4. ศิลปะและงานฝีมือ
     5. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
     6. ครัวไทยสู่ครัวโลก
     7. ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
     8. OTOP Premium
     9. ที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
     10. วิจัย พัฒนาและเทคโนโลยี
     11. การศึกษา

     เว็บไซต์ Thailand Presents จึงประกอบด้วยรายการสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ และสินค้าศักยภาพที่ต้องการให้ต่างชาติรู้จัก รวมทั้งข้อมูลการจัดงานนิทรรศการสินค้าที่สำคัญในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและเปิดตลาดสำหรับชาวต่างชาติมากขึ้น ด้วยเอกลักษณ์และคุณภาพที่เราพร้อม ‘ภูมิใจเสนอ’